Nyhetsarkiv

2023

 • 2023-08-31
 • Den svenska kolonialtiden i Gustavia, Saint-Barthélemy
  År 1784 förvärvade Gustav III ön Saint-Barthélemy i ögruppen Små Antillerna i Västindien åt Sverige. Syftet var att ön skulle bli ett frihandelscentrum med bland annat handel med slavar, men Gustav III hade också planer på att ön skulle användas som transitstation för svenska varor till bland annat USA. Från 1805 styrdes ön av en svensk guvernör och ett svenskt västindiskt kompani.

  Kolonins betydelse minskade sedan flera länder i Syd- och Mellanamerika blivit fria och allmän frihandel hade införts. År 1878 såldes ön tillbaka till Frankrike. Det svenska arvet på Saint-Barthélemy är idag påtaglig i form av bland annat huvudorten Gustavia och de tre kronorna som kröner öns vapen. Det finns även gator som heter Rue Oscar II, Rue August Nyman och Rue de Pitea.
 • I samarbete med franske INRAP har en pilotstudie utförts och syftet har varit att bestämma var tio keramikkärl från Rue Oscar i Gustavia kom ifrån. Studien har bekostats av Svenska Fornminnesföreningen och analyserna har visat att det fanns kärl från USA, Tyskland, Frankrike och möjligtvis även ett av skånsk proveniens. Detta visar med all tydlighet att öarna i Västindien var av intresse för både Europa och USA.

  Studien kommer att utvecklas med ett forskningsbesök under 2024 i Gustavia och en genomgång av keramik från olika arkeologiska undersökningar.
  Fat från 1700-talets slut.

2022

 • 2022-06-18
 • Ett gravfält från tidig järnålder i Stenungsund
  Torbjörn Brorsson kommer under hösten att bearbeta keramiken från gravfältet i Hasselhöjden i Stenungsund. Utgrävningen pågår under maj och juni 2022 under ledning av Pia Claesson vid Arkeologerna i Mölndal.

  Från förundersökningen vet vi att gravar från förromersk järnålder kommer att undersökas och de dateras till århundradena före Kristi födelse. Keramiken kommer att registreras och analyseras och syftet är att försöka få ut så mycket information som möjligt för att kunna berätta mer om de människor som bodde i Hasselhöjden för 2000 år sedan.
  Torbjörn gjorde även ett besök i fält och deltog vid utgrävningen. Han fick möjlighet att berätta om vilken information som man kan få av keramiken. Filmen är producerad av Arkeologerna i Mölndal.
 • 2022-03-21
 • Innovationsprocesser, kunskapsförmedlingssystem och mobilitet i sydskandinavisk stenålder

  Mobilitet – av människor, idéer och materiell kultur – är ett sedan länge etablerat forskningsområde inom stenåldersarkeologin. De senaste femton åren har migration emellertid fått förnyad aktualitet. Anledningen är att utvecklingen inom arkeogenetisk (DNA) forskning gett oss ny kunskap om människans genetiska förhistoria.

  Resultaten visar att omfattande genflöden och mobilitet med upprinnelser i olika tider och sammanhang påverkat populationers genetiska sammansättning. I sydskandinavisk stenålder ser vi till exempel såväl kontinuitet från tidigare jägare- och samlargrupper, som influenser över tid kopplade till jordbrukande grupper i Centraleuropa och områden norr om Svarta havet.

  Men även om vår kunskap ökat på ett helt fantastiskt sett, har arkeologin ännu inte lyckats omvandla dessa resultat till ny kunskap och förståelse av vad som faktiskt hände under yngre stenåldern. Främst beror detta på att resultaten inte integrerats i arkeologisk forskning. Följden är att vi ännu inte förstår de specifika formerna för stenålderns mobilitet som vi har att göra med. Vi förstår inte heller hur variationer i olika former av migrationsprocesser påverkat människornas liv och materiell kultur eller vilka konsekvenserna var för stenålderns samhällen.

  I vår forskning tar vi oss an dessa områden. Med fokus på innovationsprocesser och kunskapsförmedlingssystem undersöker vi nya sätt att förstå förändring och kontinuitet i södra Skandinaviens yngre stenålder, från cirka 4 100 till 1 700 f.v.t. Det gör vi genom att kombinera resultat från arkeogenetik (DNA) med resultat från uppdragsarkeologiska undersökningar och förena dessa i tolkande teoretiska perspektiv hämtade från arkeologin, teknologi-och-samhällsstudier samt mobilitetsstudier.

 • Vi utforskar variationer i tid och rum vad gäller mobilitet, populationsförändringar och förändringar i människors materiella liv. Det gör vi genom att med hjälp av GIS och C14 analyser studera människornas platsanvändning och förändring av landskapet över tid och rum. Vi genomför också specialiserade teknologiska analyser av stenålderns materiella kultur samt nya arkeogenetiska (DNA) analyser. Vi är innovativa i att integrera analyser av tidigare underutnyttjat material från omfattande uppdragsarkeologiska utgrävningar med arkeogenetisk data. Det ger oss unika möjligheter till kunskap om variation över tid och rum.

  Med utgångspunkt i dessa analyser testar vi teoretiska modeller för migration mot våra resultat. Ambitionen är att våra slutsatser ska förklara de betydelser som innovationsprocesser och system för kunskapsöverföring haft i stenålderns mobilitet. Genom att undersöka hur mobilitet tog sig uttryck på olika platser i olika sammanhang och tider, är vårt mål att presentera ny kunskap om och förståelse av migration i södra Skandinavien under yngre stenåldern. Vi förväntar oss att våra resultat ska inspirera till nya sätt att förstå mobilitet i ett långtidsperspektiv, migration i andra (för)historiska perioder och potentiellt också i vår samtid.

  Samarbetsprojekt mellan: Linnéuniversitet, Sydsvensk Arkeologi, Stockholms universitet samt Keramiska Studier.


  Projekt innovationsprocesser, kunskapsförmedlingssystem och mobilitet i sydskandinavisk stenålder
 • 2022-01-31
 • Gribshunden 1495 och dess keramik
  År 1495 förliste den danske kung Hans flaggskepp Gribshunden eller Griffen som den även benämns för. Vraket ligger idag på 10 meters djup vid Stora Ekön i Ekösund i Ronneby skärgård. Skeppet var under sin levnad cirka 35 meter långt och 12 meter brett och skeppstypen var en karack. Ett antal föremål från vraket är bärgade och konserverade: kanonlavetter, ankarspel, delar av en ringbrynja, armborstpilar med mera. En kanonlavett med eldrör har rekonstruerats i fullskalemodell. I augusti 2015 bärgades skeppets stävfigur.
  På vraket har man påträffat keramikskärvor och det är framför allt glaserat rödgods och stengods.
 • ICP-MA/ES-analyser har utförts av keramikkärl, vars syfte är att bestämma var föremålen har tillverkats. Analyserna har visat att fyra av kärlen har en holländsk proveniens, ett kommer från Niedersachsen samt fyra från Schleswig-Holstein. Detta är en ovanlig sammansättning med enbart importerade kärl och det speglar inte ett vanligt skandinaviskt keramikmaterial från slutet av 1400-talet. Man kan vidare notera att det inte finns något kärl från Köpenhamn eller andra delar av Själland utan det enda danska området var Schleswig-Holstein, som var danskt i slutet av 1400-talet. Är det möjligt att hemmahamnen för skeppet Gribshunden inte var Köpenhamn utan snarast Flensburg, Schleswig, Kiel eller rent av Lübeck.
  Trebensgryta från Enkhuizen i Nederländerna.

2021

 • 2021-09-13
 • EAA i Kiel 8-11 september 2021
  Vid konferensen i Kiel deltog Torbjörn Brorsson tillsammans med Jenni Lucenius och Niklas Stenbäck från Åland med en poster "Changing perspectives. Thin section and ICP analysis of Neolithic pottery from the Åland Islands". Vi ingick i en session "Between east and west" tillsammans med forskare från bland annat Polen och Belarus.

  Ladda hem: Poster-EAA-2021.pdf
 • 2021-05-18
 • Kakel med Gustav II Adolf i Tartu, Estland
  Vid utgrävningar i centrala Tartu i västra Estland påträffades flera kakelplattor med motiv föreställandes Gustav II Adolf. Han var kung i Sverige mellan 1611 och 1632, och Gustav II Adolf är ju starkt förknippad med stormaktstiden och den svenska expansionen i Östersjöområdet. Tartu blev svenskt år 1625 och det är troligt att kakelugnen med kakelplattorna med Gustav II Adolf tillverkades mellan 1625 och 1632.

  ICP-analyser har utförts på två kakelplattor med Gustav II Adolf, på en tegelsten med ett avtryck från en hund samt på två trebensgrytor i glaserat rödgods.

  Analyserna visade att de två kakelplattorna var tillverkade av en kakelugnsmakare som var verksam lokalt i Tartu, och att man därmed inte exporterat kakelplattorna från nuvarande Sverige. Tegelstenen med avtrycket från hunden var tillverkad i norra Tyskland eller Polen, och den hade sannolikt skeppats med båt över Östersjön. De två trebensgrytorna var däremot tillverkade vid en keramikverkstad i Tartu.

  Analysen har utförts i samarbete med Rivo Bernotas vid Arheox Ltd. i Estland. Arheox har även tagit fotona på kakelplattan och på murstenen.

2020

 • 2020-11-03
 • Om medeltida keramik
  I juli månad höll Torbjörn Brorsson föredrag vid Biskopskällaren på Ivöhus i nordöstra Skåne. Ivöhus ska ha uppförts under 1100-talet och kring 1220 byggde ärkebiskop Anders Sunesen om byggnaden och då uppfördes sannolikt källaren. På denna plats höll Torbjörn ett föredrag om medeltida keramik, men tyvärr var antalet besökare p.g.a. Corona väldigt begränsat.
  Dagen arrangerades av Skånes Hembygdsförbund, som hade bestämt att föredraget skulle spelas in och numera kan man lyssna på föredraget när man vill:
 • 2020-06-09
 • Medeltida keramik från Lund
  Inom arkeologin är Lund en av de viktigare städerna, där ämnet medeltidsarkeologi och sedermera historisk arkeologi såg dagens ljus vid universitetet. Staden, som en gång i tiden var en av de mest betydelsefulla städerna i det danska riket, och sedan 1666 mest känd för sitt universitet. Lund grundades under senare delen av 900-talet och på vissa områden i de centrala delarna finns det flera meter tjocka kulturlager och studier av olika fyndmaterial har använts som förebild för andra platser och material i södra Skandinavien. Redan på 1920-talet identifierades en typ av keramik som vi idag benämner för Östersjökeramik, med en datering till 1000- och 1100-talen, och det var arkeologer i Lund som namnsatte denna keramik, som idag uppträder i hela södra Skandinavien och i delar av Baltikum.

  Under 2019 har arkeologer från Kulturen i Lund, Arkeologerna och Sydsvensk Arkeologi undersökt delar av en tomt på kvarteret S:t Mikael, bakom Domkyrkan i Lund. På var tomten låg under medeltiden ett Dominkanerkonvent, även kallat Svartbrödrakonvent (utifrån den svarta klädnaden). Fyndmaterialet från utgrävningen består av allehanda föremål från omkring år 1000 fram till modern tid. Keramiken domineras av den ovan nämnda Östersjökeramiken, men det finns även en stor mängd andra typer av keramik. Det är drejat svartgods från framför allt Hansastäderna i norra Tyskland, så kallade Pingsdorf- och Paffrath-keramik från området kring Köln och Bonn i Tyskland. Glaserade rödgodskannor från Lund, från andra delar av dåvarande Danmark, Holland och Tyskland och ett förhållandevis stort medeltida keramikmaterial från England. Vi kan se att den engelska keramiken uppträder i Lund innan både den tyska och holländska. Från skriftliga källor vet vi att de första biskoperna i Lund kom från England, och därmed har vi också belägg för att man i Lund inte bara importerat kärl från England.

 • Trolig oljelampa i Östersjökeramik från 1000-talet.
  Man har även låtit sig inspireras av den engelska keramiken när man gjorde sina egna lokaltillverkade kärl. Ett litet intressant fynd är delar av en miniatyrhäst med möjlig ryttare, och detta lilla föremål har tillverkats i närheten av Köln, och det har sannolikt använts som en leksak. Nu var det inte munkarna som lekte med denna eftersom föremålet dateras till mitten av 1500-talet och redan år 1536 inträffade reformationen i Danmark och svartbrödrarnas dagar på tomten var räknade.
  Del av en miniatyrhäst som troligtvis var en leksak. De intakta föremålen är från Freiberg i Sachsen.
 • 2020-04-30
 • Vikingatida ryska keramikkärl på gravfältet i Valsgärde
  Från 1920-talet fram till mitten på 1950-talet har Arkeologiska Institutionen vid Uppsala universitet utfört utgrävningar av båtgravfältet i Valsgärde i Uppland. Man påträffade inte bara 15 båtgravar utan även nästan 100 brandgravar. Gravfältet har daterats från 500-talet till och med 900-talet.

  Man har haft stort fokus på båtgravarna, och det är i dem som de mest spektakulära föremålen också påträffats, som exempelvis hjälmar, svärd och torshammare. Däremot lyser keramiken med sin frånvaro, och detta beror på att kärlen är relativt enkla till sin utformning.

  På Valsgärdegravfältet har det påträffats keramikkärl i totalt 58 gravar, och huvuddelen av kärlen har en skandinavisk kärlform som var vanlig i hela östra Mellansverige. Dessa kärl har likheter med annan uppländsk keramik och kärlen fanns i de olika gravtyperna i Valsgärde. Det som inte uppmärksammats tidigare är att det också finns kärl som avviker från de skandinaviska. Ett kärl i båtgrav 4 har tydliga influenser av kurisk keramik från nuvarande Lettland och det
 • finns flera kärl i brandgravarna som kan klassificeras som Ladogakeramik från Ryssland.Keramiken har nu analyserats och de skandinaviska kärlen har tillverkats i närheten av Valsgärde, vilket även det kuriska kärlet har. Däremot har några av de kärl som bedömts vara Ladogakeramik en rysk proveniens. Kärlen kan ha tillverkats i närheten av den rusiska handelsplatsen Staraja Ladoga. Detta innebär att keramikkärl tillverkades i nuvarande Ryssland på 800- och 900-talen och sedermera transporterades över Östersjön och kom att användas som gravurnor på gravfältet i Valsgärde.

  Resultatet av studien är oväntad och den ger oss en helt ny inblick i kontakterna över Östersjön och mötet mellan skandinaverna i Mälardalen och ruserna i Ryssland. Var det människor som kom från Ryssland som begravdes i Ladogakärlen på gravfältet i Valsgärde?


  Projektet med Valsgärde sker i samarbete med Anne-Sofie Gräslund och John Ljungkvist vid Uppsala universitet.
  Skandinaviskt (till vänster) respektive Ladogakeramik (till höger) från Valsgärdegravfältet.
 • 2020-02-25
 • German trade to Iceland and to the trading site Gautavík – ICP-aanlayses of redware and bricks
  Gautavík is a trading site in Berufjörður in the east of Iceland. It was one of the most important harbours in East Iceland and was mentioned several times in the Icelandic Sagas and in medieval annals. During the later years of the 16th century and the early 17th century the site fell out of use because the harbour basin had been silted and shipping was difficult. Archaeological excavations have revealed a settlement area with several booths made of turf, typical for Icelandic trading sites, a round brick structure interpreted as drying kiln or sub-structure for a blubber or sulphur kiln. In a new assessment of the site, based on an analysis of written sources from the 16th century, it was suggested that during the 16th century and until its end Gautavík was a trading site for Bremen merchants.

  The excavation of the site has revealed 482 fragments of imported ceramics such as redwares and Rhenish stoneware, a relatively large amount, dating mainly to the 16th century. The provenance of the redwares could not be determined without analyses.

  Torbjörn Brorsson have analysed a selected material from Gautavík, which consists of sherds from 13 redware tripod vessels and from two pieces of bricks. The ICP-analysis showed that 12 of the 13 sherds found at Gautavík belong to vessels manufactured in or near Bremen. However, one sherd has belonged to a vessel that was made in central or north-eastern Netherlands. Two bricks from Gautavík have also been analysed and these show similarities to ceramics from Schleswig-Holstein and more precise the area between Lübeck and Kiel, without Lübeck being the production site of these.

  The ICP-analyses of the pottery have then confirmed the written sources and it shows how valuable it is to combine different disciplines.

  The study was made together with Natascha Mehler (Bremerhaven/Vienna), Guðmundur Ólafsson (Reykjavik),
 • Bart Holterman (Bremerhaven), Joris Coolen (Schleswig/Münster) and Ragnar Edvardsson (Bolungarvík) and it was published in the book “German Trade in the North Atlantic c. 1400-1700” by Arkeologisk Museum in Stavanger.

2019

 • 2019-07-15
 • Sen gropkeramik från Ljungby i Småland
  Under 2018 har Museiarkeologi Sydost genomfört arkeologiska undersökningar i Dörarp i Ljungbys kommun i innersta Småland. Området är intressant eftersom många av våra arkeologiska utgrävningar sker i mera tätbebyggda områden, men samtidigt har man bott i andra delar av vårt land i många tusen år. De senaste åren har Torbjörn Brorsson bearbetat ett flertal neolitiska material från olika delar av Småland och det är till exempel gropkeramik från Oskarshamn, trattbägarkeramik i Växjö, stridsyxekeramik från Ljungby och senneolitisk keramik från Vimmerby. Materialen är viktiga och de berättar om möten mellan olika kulturer och de bidrar givetvis med viktig information om sin bygd.

  I Dörarp i Ljungby påträffade man senneolitiska föremål av bergart, men keramiken förefaller vara något äldre; från slutet av gropkeramisk kultur. Det har inte varit möjligt att rekonstruera något kärl, men det fanns skärvor med olika dekorer, som kamstämpelintryck, nagelintryck, pinnintryck och inte minst gropar. Just kombinationen gropar och kamstämpel är synonymt med gropkeramiken. Kärl var flatbottnade och samtliga kärl hade haft mynningspartier som var svagt utåtböjda. Godset var mellangrovt till grovt, och samtliga kärl var bergartsmagrade. Det kan också nämnas att det framkom ett flertal neolitiska skärvor vars gods avvek från det gropkeramiska. Materialet är viktigt att det berättar om en tid då den gropkeramiska kulturen började övergå till senneolitikum.

2018

 • 2018-07-03
 • Bohuslänsk keramik i långtidsperspektiv
  Bohusläns museum och Kontoret för Keramiska Studier har i flera år bedrivit ett systematiskt samlande av data rörande förhistorisk keramik från Bohuslän. Närmare 40 000 skärvor från över 80 fyndplatser har registrerats i en databas och i tillägg till detta har en stor mängd rekonstruerade kärl från museernas magasin avbildats.

  Resultatet har blivit en bok och för första gången kan vi presentera en samlad bild av den keramiska utvecklingen från trattbägarstenålder till vikingatid, en period om 5000 år. Boken innehåller en stor mängd fotografier och profilteckningar samt en beskrivande text till varje tidsperiod.

  Boken kan beställas för 100 kr hos:
  Länk: torbjorn.brorsson@keramiskastudier.se
 • 2018-04-11
 • Uranienborgs slott på ön Ven
  År 1580 var Tycho Brahes observatorium och slott Uranienborg på ön Ven i Öresund färdigbyggt. Det innehöll all den senaste vetenskapliga utrustning som den egocentriska vetenskapsmannen kunnat införskaffa. I källaren låg ett kemiskt laboratorium, det fanns balkonger i varje väderstreck för astronomiska observationer, instrument för att göra exakta mätningar av himlakropparnas position, en storslagen matsal, flera gästrum för forskare och kungligheter, en botanisk trädgård och ett pappersbruk, vilket möjliggjorde utgivning av Brahes egna publikationer. Några år senare skulle Uranienborg kompletteras med ett nytt modernt observatorium, kallat för Stjärneborg.

  Tycho Brahe hade fått ön Ven i livstids förläning av den danske kungen Fredrik II och med det beslutet kunde Tycho även titulera sig länsherre. På ön bodde vid den här tiden 200-250 personer uppdelade på 40-50 hushåll. Människorna på ön fick nu börja med dagsverken åt Tycho, och det var inte populärt. Tycho Brahe kom att kallas för en bondeplågare och han var hatad på ön långt efter att han tvingats lämna Ven år 1597. Ganska snart efter att han lämnat ön började man att riva Uranienborg och det enda som finns kvar idag av det forna renässansslottet är en stor grop, som idag utgör tillsammans med Stjärneborg och Tycho Brahe-museet viktiga turistattraktioner för Ven och Landskrona stad.

  Tycho Brahe-museet på Ven kommer att under 2019 öppna en ny utställning och olika aspekter av Tycho Brahes liv och de människor som bodde på Ven kommer att belysas. I samarbete med Landskrona kulturförvaltning har därför ett projekt kring Tycho Brahe och Uranienborg påbörjats. Syftet är att försöka utröna var byggnadsmaterialet till slottet kom ifrån och var de vardagsföremål som Tycho använde tillverkats. På Ven hade Tycho uppfört ett tegelbruk och det är möjligt att murteglet tillverkades från lokaltillverkat tegel, men det fanns även kakelugnar på Uranienborg och frågan är ju var dessa tillverkades. De fat som Tycho hade på bordet eller de trebensgrytor som maten tillagades i kan ha varit tillverkade i Skåne eller på Själland och analyser har utförts för att se var dessa tillverkats. Det fanns dessutom fat och andra lerkärl av tysk och holländskt proveniens, men analyserna har visat att det framför allt fanns själländsk keramik på Uranienborg. Endast ett fåtal kärl förefaller ha varit från den skånska sidan av Öresund. Dessutom förefaller det ha funnits tegel som kom från det lokala tegelbruket men däremot var kakelugnarna sannolikt från Köpenhamn och Helsingör. Tycho Brahe var född på
 • Knutstorps gods i Skåne, men det var av kungen i Köpenhamn som har fick sina inkomster och det verkar som att Tycho som vetenskapsman på Ven hade mest frekventa kontakter med Själland.

  Studien av fyndmaterialet kommer att fortsätta under 2018 och målsättningen är att allt arkeologiskt material som grävts upp från Uranienborg ska katalogiseras och bearbetas vetenskapligt. Projektet sker i samarbete med Tycho Brahe-museet, Landskrona stad.

  Bildtext: Fat med fågelmotiv. Fatet är sannolikt tillverkat i norra Själland.

2017

 • 2017-11-28
 • Keramiken från Sandby borg
  – ett fruset ögonblick för många hundra år sedan

  Under slutet av 400-talet överfölls fornborgen Sandby borg på Öland. Arkeologiska utgrävningar av borgen har avslöjat att borgens invånare slagits ihjäl och lämnats där de föll. Materialet är unikt genom den ögonblicksbild som ges av tiden, borgen och händelsen. Materialet ger också en ögonblicksbild av de dåtida människornas vardag. Husen med inredning, matförvaring, föremål och dylikt har lämnats kvar som de stod vid massakern, och de representerar den vardag som fanns på borgen vid tiden för överfallet.

  En vanlig typ av föremål under större delen av förhistorien och som även påträffas i de flesta miljöer är keramik. Man tillverkade huvudsakligen lerkärl och dessa användes för att laga mat, förvara vatten eller någon annan föda eller så kunde man använda kärlen som grav- och/eller offerkärl. Keramiken speglar de levandes vardag, men även fest och den religiösa kulten. Eftersom kärlen ständigt ändrat form, dekor och inte minst kvalitet under historien och att keramiken oftast är välbevarad utgör skärvorna ett av de viktigaste kronologiska redskapen. Det blir ofta keramiken som daterar de arkeologiska undersökningarna.

  När vi nu vet att borgen överfölls i slutet av 400-talet är keramiken inte lika kronologiskt viktig, men däremot vet vi att kärlen är från samma frusna ögonblick och materialet ger
 • oss ett mycket ovanligt tillfälle att studera vilken typ av kärl det funnits i samma hushåll. Det ger också en möjlighet att studera kärluppsättningar, serviser, funktioner och andra viktiga saker som kan överföras på andra utgrävningar. Keramiken från Sandby borg kommer med all sannolikhet att öka vår kunskap om hur ett hushåll såg ut under järnåldern.

  Projektet sker i samarbete med Kalmar länsmuseum, som är ansvariga för Sandby borg.
 • 2017-08-16
 • Täljstensmagrad eller asbestmagrad keramik
  I Bohusläns museums samlingar i Uddevalla finns ett smärre antal skärvor av förhistorisk keramik där lergodset delvis är uppblandat (magrat) med ett täljstens- alt asbestmineral. Täljstensmagrat gods är vanligt förekommande i de samtida norska järnåldersmaterialen. Asbestkeramik är däremot inte så vanligt i de syd- och mellanskandinaviska områdena, utan påträffas oftast i den Norrländska och Östskandinaviska keramiken från sten- och bronsålder.

  Täljsten är ofarligt för människan men däremot är asbest i vissa former ett mycket hälsofarligt material. Därför är det viktigt att kunna identifiera om det finns skärvor av asbestuppblandad keramik i samlingarna så att vi kan minimera hanteringen av dessa föremål och förvara dem i avpassade skyddsförpackningar.

  Till idag har därför ett fyrtiotal skärvor täljstensmagrad eller asbestmagrad keramik identifierats från sammanlagt 18 platser i Bohuslän. Keramiken kommer först att studeras okulärt där vi avser att försöka skilja på asbest- respektive täljstensmagradkeramik, men ett antal skärvor kommer även
 • att bli föremål för ICP-analys (ICP = Inductively Coupled Plasma). I denna analys fastställer 44 olika grundämnen, och datan kommer sedan att användas för att identifiera vad som är asbest respektive täljsten.

  Genom denna kunskap kommer vi kunna agera och ta ställning till behovet av att hantera och förvara eventuell asbesthaltig keramik på ett adekvat och säkert sätt. Vi kommer även ha fått kunskap om på vilken typ av platser som asbest- eller täljstensmagrad keramik uppträder i Bohuslän och om denna typ av keramik kan ha tillverkats i nuvarande Norge eller ej, genom jämförande studier av norska material.  En viktig del i studien är att diskutera vad förekomsten av asbest- och/eller täljstensmagrad keramik kan ha haft för social betydelse.

  Projektet genomförs i samarbete med Ingela Lundin vid Bohuslän museum och finansieras av stiftelsen Carl Jacob Lindebergs fornminnesfond, till vård av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland.
 • 2017-05-09
 • Medeltida keramik från Lödöse
  I samarbete med Sonia Jeffery vid Lödöse museum pågår ett stort projekt med att registrera och analysera 50 000 skärvor från 1000-talet fram till och med 1600-talet. Lödöse var Sveriges hamn och stad i väster och staden, som var placerad vid Göta Älv, grundades någon gång under senare delen av 1000-talet. Staden var utsatt för ett flertal angrepp av danskarna och bland annat intog Kristian I staden år 1452 men den blev snabbt återerövrad. År 1453 bestämdes det att en nya stad skulle placeras närmre Göta Älvs mynning och där lät man uppföra Nya Lödöse.
  Gamla Lödöse förlorade därmed sin stadsrättigheter.
  Som stad är Lödöse synnerligen spännande eftersom det fanns riklig handel med omvärlden, det fanns kloster, kyrkor, borgar, spår efter ett flertal pilgrimsresor samt inte minst myntslagning.

  Vi har kunnat belägga att man tillverkat en rad olika typer av keramik i staden, och det är bland annat keramiktyper som vi tidigare enbart kunnat bestämma som danska eller svenska. Keramikproduktionen var av hög kvalitet. Dessutom har vi identifierat en rad olika importföremål i form av kärl från Tyskland, England, Frankrike, Holland, Spanien och Italien.
  Med keramiken som bas kommer vi delvis att kunna skriva om Lödöses historia och komma betydligt närmre människorna.
  Projektet har pågått sedan 2013 och det finansieras av Lennart Hägglunds stiftelse, Lödöse museum samt Kontoret för Keramiska Studier.

  För den som vill veta mer finns det ytterligare information på Västarvets hemsida.

  Länk: Västarvets hemsida

 • Kärlet på bilden är ett kärl som tidigare tolkats vara engelskt men efter analyserna har den visat sig vara tillverkad i Lödöse.
 • 2017-01-11
 • Jesus kom från Höganäs
  Analyser i form ICP-analyser har bekräftat att Jesus kom från Höganäs i NV Skåne. Resterna efter en 3-4 m hög Jesusstaty som grävdes upp i en åker i Börje utanför Uppsala har visat sig tillhört en Kristusstaty som en gång var placerad i Lena kyrka i Vattholma. Fram till 1904 ska det ha stått en stor Kristusstaty vid altaret i kyrkan och vid en renovering 1962-1963 togs den bort och försvann därefter. Statyn ska ha varit ett verk av den danske bildkonstnären Bertel Thorvaldens Den Uppståndne Kristus, och det finns idag en identisk i Vor Frue kirke i Köpenhamn.

  ICP-analyser som utfördes av Kristusstatyn från åkern i Börje har visat att leran som hämtades till statyn kom från Höganäs eller möjligtvis Skromberga utanför Helsingborg.

  Länk: jesus-kropp-analyserad-pekar-mot-lena »

2016

 • 2016-09-19
 • Kontakter över Östersjön under neolitikum
  – med fokus på keramik från Åland
  Ålands läge mellan Finland och Sverige är spännande ur en rad olika perspektiv och inte minst hur människor förflyttat sig och utbytt idéer. Man kan utan större ansträngning transportera sig med båt från Finland, via Åland till Sverige och de kulturella relationerna har varit starka och betydelsefulla. Trots detta har forskningen varit måttfullt intresserad av utbytet kring Åland, men sedan 2014 pågår ett forskningsprojekt om åländsk neolitisk keramik och dess förhållande till Finland och Sverige.

  Inom projektet studeras tidigneolitisk kamkeramik, mellanneolitisk gropkeramik samt senneolitisk kiukasikeramik. Keramikmaterialen kommer från boplatserna Alkärr, Glamilders, Stockmyra, Jettböle, Svinvallen, Myrsbacka samt Vargstenslätten. Analyser i form av bland annat tunnslip och ICP har utförts och vi kan tydligt se att man inför kalkmagring (troligtvis snäckskal) under sen kamkeramik och vi kan även se att det inte finns några större skillnader mellan den sena kamkeramik, gropkeramiken och kiukaiskeramiken. Teknologin och val av råmaterial är mycket lika, trots att det finns skillnader i utformning av kärlens form och dekor.

  ICP-analyser har visat att det finns neolitisk keramik på Åland, som sannolikt kommer från antingen finska eller svenska fastlandet.

  Vi har tack vare stöd från Olof M Janssons fond, Svenska Litterära Sällskapet i Finland samt Berit Wallenbergs stiftelse även kunnat studera bronsålderskeramik på Åland och diskuterat hur keramikhantverket förändrats under bronsåldern. Vi avser att fortsätta med studier av framför allt neolitisk keramik i norra Östersjöområdet och diskutera relationerna till Åland i ett större perspektiv.

  Projektet drivs tillsammans med Jenni Lucenius vid Musiebyrån i Mariehamn på Åland samt med Niklas Stenbäck, vid SAU i Uppsala.

 • 2016-04-11
 • Konferens
  ”Baltic- and North Atlantic Pottery Research Group” 7-8 april 2016
  För första gången på 40 år har forskare som arbetar med medeltida och senare keramik i norra Europa träffats och diskuterat aktuell forskning. Mötet ägde rum på Historiska Museet i Stockholm och bland annat tog man tillfället i akt och tittade på den unika samlingen av keramik från Kalmar Slottsfjärd.

  På mötet fanns ett 40-tal deltagare från åtta olika länder och sammanlagt 21 föredrag presenterades. Stämningen var mycket god och det är mycket tydligt att den här typen av möten har saknats i norra Europa. Redan nu bestämdes att nästa möte ska äga rum i Tallinn/Tartu i Estland 2018.

  Torbjörn Brorsson var en av arrangörerna och han höll även ett föredrag om ICP-analyser. Det är mycket klart att ICP-analyser är idag den viktigaste analysmetoden för att proveniensbestämma keramik. Torbjörn ingår nu även i den grupp som ska arrangera nästa möte i Estland.

2015

 • 2015-12-29
 • Ny bok av Torbjörn Brorsson & Marianne Lönn
  Ytter Restad – ett gravfält från romersk järnålder i södra Bohuslän
  Åren 1914 till och med 1917 undersökte Georg Sarauw gravfältet i Ytter Restad i Hålta socken i södra Bohuslän. Undersökningsmaterialet var enastående och står fortfarande i särklass. Där fanns guld, silver, glas, exceptionell keramik och en del annat. Dagböcker skrevs, profiler ritades och fynd beskrevs. Allt blev till en maskinskriven rapport, som lades i Göteborgs museums arkiv. Kännedomen om gravfältet och dess material levde sedan vidare främst i muntlig form och förmedlades allt eftersom till nya generationer av arkeologer, arkeologistudenter och andra intresserade. Bara några mindre artiklar och kommentarer i böcker fanns i tryckt form.

  Nu, efter 100 år, publiceras denna bok om Ytter Restadgravfältet. Därmed kan kännedomen och kunskapen om gravfältet få en mycket större spridning och materialet blir lätt tillgängligt. I boken finns, förutom en introduktion, en avskrift av Sarauws rapport med de foton han själv tog, en genomgång av hela materialet, planscher över varje grav med dess innehåll samt fördjupningar om keramiken och om det samhälle de gravlagde levde i.

  Bokens omfattning är 404 sidor och den har en hård pärm. Den är utgiven i Göteborgs stadsmuseums serie.

  Boken om gravfältet i Ytter Restad finns att beställa till en kostnad av 200 kr (exkl. frakt).
  Kontakta då: torbjorn.brorsson@keramiskastudier.se

 • 2015-12-08
 • Contact – Pitted Ware in Djursland and contacts across the Kattegat in the Middle Neolithic
  Keramiska Studier ingår sedan 2014 i ovanstående projekt och syftet med detta är att studera framför allt den gropkeramiska kulturen under perioden 3200 till 2300 f. Kr.

  Genom att bland annat analysera keramikskärvor från olika platser i Jylland, Bohuslän, Halland och Skåne försöker vi påvisa hur frekventa kontakterna över Kattegatt kan ha varit. Det har utförts en stor mängd ICP-analyser och XRF-analyser för proveniensbestämning och för närvarande analyseras 60 tunnslip av både gropkeramik och trattbägarkeramik för att kunna diskutera hantverket och eventuella likheter och skillnader mellan de olika regionerna.

  Keramiken som analyseras kommer bland annat från boplatserna Kainsbakke, Kirial Bro, Ginnerup och Højvang i Jylland, från Anfasteröd, Bokenäs, Skredsvik i Bohuslän, från Olas, Trönninge och Lindsberg i Halland samt från Jonstorp i Skåne.
 • Deltagare i projektet kommer bland annat från Kiels universitet, Museum Østjylland i Grenå, Moesgårds museum i Aarhus, Köpenhamns universitet, Oslo universitet, Bohusläns museum, Göteborgs universitet samt Keramiska Studier i Höganäs. Projektet finansieras av den danska forskningsfonden VELUX och projektledare är Dr. Lutz Klassen vid Museum Østjylland i Grenå.

2014

 • 2014-10-28
 • Keramik från 1600-tals staden Kristianopel
  År 1599 beslöt den danske kungen att det skulle anläggas i ny stad i närheten av den forna staden Avaskär i nordöstra Blekinge, inte långt från gränsen till Sverige. Staden befästes rikligt och man byggde även en stor kyrka. Redan år 1611 lyckades den dåvarande svenska kronprinsen Gustav Adolf inta staden och förstörde stora delar och bland annat brändes kyrkan ned och Kristianopel lämnades i aska.

  Danskarna byggde åter upp Kristianopel och förstärkte staden ytterligare, men i och med freden i Roskilde år 1658 tillföll staden Sverige. Efter diverse raseringar och återuppbyggnader bestämde svenskarna år 1678 att staden skulle jämnas vid marken och att samtliga borgare skulle flyttas till andra städer.

  Under sensommaren har Blekinge museum i samarbete med Museiarkeologi Sydost i Kalmar genomfört en undersökning av en tomt i Kristianopel. Keramikmaterialet är betydande och synnerligen intressant. Det ger en bild av ett stadsmaterial från 1600-talet och den preliminära bestämningen visar att keramiken är från just 1600-talet, med ett mindre inslag av material från 1700-talet.
 • Till skillnad från många andra sydskandinaviska städer som grundades fram till 1600-talet uppvisar inte Kristianopel några inslag av handel med keramik. I många andra städer fanns det redan från grundandet rikligt med tyska och holländska keramikkärl, vilket det inte gör i Kristianopel.

  Materialet domineras kraftigt av yngre glaserat rödgods som tillverkades i Småland eller i Blekinge. Fokus på studien kommer vara att försöka rekonstruera keramikmaterialet och beskriva hur det såg ut och om det kan belysa var människorna i Kristianopel kom från.
 • 2014-09-15
 • Keramik från ett bronsåldersgravfält i Halmstad och från ett järnåldersgravfält i Linköping
  Under hösten 2014 arbetar Torbjörn Brorsson bland annat med två keramikmaterial från två gravfält i Halland respektive i Östergötland.
  Under 2013 undersöktes gravfältet i Övraby utanför Halmstad och här fanns flera välbevarade urnor med ben och dessutom fanns det flera fynd av deglar som påvisade att man ägnat sig åt bronshantverk på en närliggande boplats. Möjligtvis är det en smed som blivit begravd i en av skeppssättningarna på gravfältet. Materialet är mycket intressant och bland annat finns det kärl som har likheter med keramik i norra Halland, men även med material från Appalle i Uppland. Likheterna med exempelvis Skåne och Blekinge är däremot få.

  Undre 2014 undersöktes ett gravfält i Gärstad utanför Linköping. Keramikmaterialet var betydande och bland annat framkom det 180 gravar varav minst hälften innehöll keramik.

  Torbjörn under utgrävning av urnor i en dubbelgrav i Övraby.

 • Gravfältet i Gärstad har daterats till förromersk järnålder och man kan redan vid den preliminära bedömningen se att materialet är homogent, men att det finns en stor mängd keramikkoppar.

  Keramikkärlen har använts som benbehållare, men flera av kopparna har däremot varit bikärl. Kärlen var mycket fragmenterade men flera av dem har trots detta varit möjligt att rekonstruera.

  Arbetet med keramiken från gravfälten sker i samarbetet med Gisela Ängeby, Riksantikvarieämbetet UV Väst i Mölndal respektive Annika Helander, Riksantikvarieämbetet UV Öst i Linköping.
 • 2014-04-01
 • Helgedomen i Ajia Irini på Cypern
  I samarbete med Christian Muhlenbock vid Medelhavsmuseet har ett projekt kring helgedomen från Ajia Irini på nordvästra Cypern påbörjats. Platsen grävdes ut av Svenska Cypernexpeditionen år 1929 och idag finns en stor mängd av föremålen placerade på Medelhavsmuseet i Stockholm.
  På kultplatsen fanns 1000-tals terrakottafigurer och när arkeologerna kom fram till platsen år 1929 låg och stod figurerna grupperade i form av en halvcirkel, ungefär som på en teater. Där fanns präster och prästinnor, krigare, vanliga cyprioter, djur, musiker, män och kvinnor i olika skepnader, votivgåvor och offerdjur. De äldsta fynden går tillbaka till 1200 f. Kr., men flertalet av figurerna har satts ned omkring 650-500 f. Kr., vilket är under arkaisk tid.

  Projektet kring Ajia Irini syftar till att bestämma var lerfigurerna tillverkats och om detta skedde lokalt eller om det fanns figurer från andra delar av Cypern eller från något annat område kring Medelhavet.


  Initialt kommer ett 30-tal lerfigurer och skärvor från trolig lokalproducerad keramik i form av ”White painted” och ”Black on red” att studeras. Analysmetoden är ICP-analys.

  Länk till Medelhavsmuseet »
 • 2014-01-26
 • Keramik från ESS utanför Lund
  Under hösten 2013 deltog Torbjörn Brorsson i den omfattande utgrävningen inför byggandet av forskningsanläggningen ESS utanför Lund i Skåne. Bland annat registrerades ett mycket stort tidigneolitiskt keramikmaterial men det påträffades även lämningar från brons- och järnålder. På en av ytorna fanns ett 15-tal skelettgravar från 300-talet e.Kr. och flera av dessa innehöll glaspärlor och mellan ett och tre keramikkärl.

  Kärlen består främst av polerade keramikkoppar som är rikt ornerade. Under januari månad 2014 kommer kopparna att tömmas på innehöll och sedan skall kärlen stärkas upp och rekonstrueras. Flera av kopparna var kraftigt fragmenterade, vilket sannolikt skett då kistan i graven gått sönder och jordmassor trängt in i graven.

  Utgrävningen på ESS utfördes i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet UV Syd, Sydsvensk Arkeologi, Kulturmiljö Halland och Länsmuseet i Kalmar.
2014-01-24
Torbjörn Brorsson

Han har koll p� 6 000 �rs keramik

Torbjörn Brorsson har det i fingrarna. Sätt en keramikskärva från en arkeologisk utgrävning i handen på honom och han kan nästan säkert säga varifrån den kommer och hur gammal den är.

Höganäs håller med råge ställningarna som kunskapscentrum om keramik. Till hantverkskunskapen hos bygdens keramiker kommer den historiska kunskapen som bland andra arkeologinestorn Birgitta Hulthén i Viken besitter. Och nu finns arkeologen och keramikexperten Torbjörn Brorsson i Nyhamnsläge också. – Jag är född i Höganäs men har växt upp i Landskrona. Mormor ska ha jobbat hos doktor Alling och var livrädd för puman Bob. Beslutet att flytta tillbaka till Kullabygden styrdes bland annat av att min sambo är härifrån och att keramiken och keramikerna i bygden kan komplettera de kunskaper jag har som arkeolog, säger Torbjörn Brorsson.
Han ger ett exempel:
– Diskuterar man hur en kruka från en utgrävning är gjord kan jag kanske läsa mig till spår av drejning. En keramiker kan titta på materialet och direkt säga om den leran går att dreja eller om man skulle skära sönder fingrarna.
Vad fick dig att fastna för just keramiken?
– Det var faktiskt en ren slump. Jag läste arkeologi, skulle skriva uppsats och tyckte att keramik kändes spännande.
Där väcktes intresset ordentligt och sedan annonserades det ut en tjänst hos Birgitta Hulthén på KFL (Lunds universitets Keramiska Forsknings Laboratorium).

Parallellt med jobbet doktorerade Torbjörn vid universitetet i Kiel med en avhandling om keramiken på en vikingatida handelsplats i Wismar.
– 2006 sade jag upp mig och startade eget, säger Torbjörn Brorsson. Hans företag heter Kontoret för keramiska studier och huserar i länglängan hemma på gården utanför Nyhamnsläge.
Uppdragsgivare är arkeologiska institutioner i norra Europa. Det blir inte så mycket arbete i fält, oftast får han keramik från utgrävningar skickad till sig. Jobbet blir att reda ut vad det är, hur gammalt och var det kommer ifrån.
– Sen ska allt numreras, arkiveras i askar och skickas till respektive länsmuseum.
Just nu handlar mycket om en spektakulär pågående utgrävning i Lund. En del av fynden står i spannar med sand hos Torbjörn och väntar på fortsatt analys.

Foto: Michael Hansson.

– Det är skelettgravar i Lund. Vid huvudänden ställdes ofta en kruka – troligtvis med mat. Vi har daterat gravarna till 300-talet efter Kristus. Den här keramiken är gjord innan man började dreja, med så kallad ringling (leran rullades till tunna ormar som ringlades i lager och tummades upp till rätt form).
Det ovanliga med lundagrävningarna är att arkeologerna hittar hel keramik. Åren har deformerat krukorna, men de är ändå kompletta. Höganäskeramiken är ointressant rent professionellt för arkeologer.
– Det som är gjort efter mitten av 1700-talet bryr vi oss normalt inte om.
Hur skånsk är skånsk keramik?
– Vår tidigaste keramik liknar det som gjordes i Tyskland och Danmark
– som i sin tur har tydliga influenser från medelhavskeramik. Det tog några hundra år innan det hittade hit, säger Torbjörn Brorsson.

Michael Hansson
Publicerad i HALLÅ Höganäs, onsdag 4-10 december 2013, Nummer 8, vecka 49.
Hemsida: hd.se/halla/hoganas

Pärlor sätter datum på grav
”Pärlhalsbandet hittades under utgrävningarna i Lund. Halsband var inte ovanligt att man lade ner i en grav, men detta med 530 glaspärlor är

ovanligt stort. Det är säkert en kvinnograv och hon måste ha fått halsbandet med sig för att vara fin.
Det kan ofta vara så att man hittar keramik och pärlor i gravar. Klädesdräkt, skelett och eventuell metall har försvunnit med åren.
Halsband hittar man framförallt i kvinnogravar och det hjälper oss att datera och bekräftar att det verkligen rör sig om en grav.”

2014-01-24

Keramikexpert har slagit ned bopålarna

YRKE. Torbjörn Brorsson har ett ovanligt yrke, han är
frilansande arkeologisk expert på keramik.
Egentligen jobbar han med material äldre än 1750, men nu
när han slagit ned bopålarna i Nyhamnsläge vill han gärna
ta del av kunskaper hos sentida keramiker i keramikbygden
Höganäs.
Som egenföretagande arkeologisk expert på keramik har
Torbjörn ett ganska unikt yrke som han skapat själv. Men att
han halkade in på arkeologbanan och keramiken var mycket
av en slump berättar han.
– Egentligen är jag maskiningenjör i botten. Men jag började
läsa arkeologi eftersom jag inte hade något att göra när jag
väntade på att göra lumpen, berättar han.

Hjälp av mentor
Arkeologikursen blev så småningom till en doktorsavhandling
med inriktning på just keramik och ett jobb på Lunds
Universitets forskningslaboratorium för keramik som
startades av Vikenbon Birgitta Hulthén.
– Hon var som en mentor för mig och hon är fortfarande
aktiv som 95-åring, säger Torbjörn Brorsson.
– Jag bygger vidare på det hon skapade kan man säga,
skillnaden mellan mig och henne är väl att hon jobbar mer
forskningsinriktat medan jag jobbar med uppdrag.
Det är en slump att jag kommit in på detta, men en lycklig
slump för jag får gott om uppdrag.

Utgrävningar vid bygge
Uppdragen som Torbjörn Brorsson får uppstår i samband
med arkeologiska grävningar som måste genomföras innan
olika typer av byggprojekt. Just nu arbetar han med material
från utgrävningar inför utbyggnaden av E22 i Blekinge, från
en stadsgrävning i Norrköping och från en grävning vid
Kalmar slott där det ska grävas ett schakt för en hiss.
– Det krävs ju att det finns någon som betalar för att det ska
kunna bli utgrävningar, säger Torbjörn Brorsson. Själva
uppdragsgivaren är ofta Riksantikvarieämbetet eller
länsmuseer, men det kommer även uppdrag från utlandet.
– Jag får en del uppdrag från Tyskland till exempel.
Men de är mest intresserade av att få materialet
åldersbestämt, svenska uppdragsgivare är oftast också
intresserade av ursprunget och användningsområde.

Torbjörn Brorsson

KRUKAN som Torbjörn Brorsson håller i händerna är ganska exakt 2000 år gammal. När den grävdes upp var den fylld med krossade ben från en människa och det är därför troligt att det är en begravningskruka. Krukan undersöks och konserveras av Torbjörn Brorsson och en osteolog (benexpert) undersöker benresterna.

FOTO: PER EEG-OLOFSSON

Lära mer om tekniker
Torbjörn Brorsson är född i Höganäs och uppvuxen i Landskrona, och det är kärleken som gjort att han nyligen flyttat till gården utanför Nyhamnsläge. Men det finns planer på att dra nytta av det faktum att han nu bor i en keramikbygd.
– Uppdragen jag får gäller bara keramik äldre än 1750, sedan anser man att man redan vet mycket. Men jag skulle vilja lära mig mer om själva hantverket. Vi har ju ett mer tekniskt angrepps sätt på leror, mineraler och bränning. Men när det gäller tänkandet och hantverkstekniken då är jag inte så insatt egentligen och där skulle jag gärna lära mig mer – kanske av någon lokal keramiker.

PER EEG-OLOFSSON
Publicerad i LOKALTIDNINGEN, Onsdagen 14 augusti 2013 Vecka 33 Årgång 11
Hemsida: https://lokaltidningen.se

DET SOM Torbjörn Brorsson håller i handen är en smältdegel för brons från järnåldern, alltså en engångsprodukt med åtskilliga tusen år på nacken.

RESTER av en typ av gryta med tre ben som stod över eldstaden. Sådana användes i de flesta hushåll under lång tid.

MED HJÄLP av mikroskop undersöker Torbjörn Brorsson vilka leror och mineraler som finns i keramiken, det kan avslöja mycket om både ålder och ursprung.

2013

 • 2013-10-21
 • Besök av Medieval Pottery Research Group
  Under första veckan i oktober besökte ett tiotal keramikexperter från Medieval Pottery Research Group (MPRG) i Storbritannien Sverige. Värdar för besöket var Sonia Jeffery från Lödöse museum och Torbjörn Brorsson från Keramiska Studier. Arkeologerna från MPRG besökte Stockholms stadsmuseum och Vasamuseet för att sedan förflyttas till Västsverige och studie av keramik på Lödöse museum.

  Besöket var väldigt lyckat och bland annat diskuterades det skillnader och likheter mellan olika typer av keramik från Skandinavien och de Brittiska öarna. I Lödösematerialet noterades bland annat tydliga likheter mellan Skandinaviskt högmedeltida rödgods och keramik från Nottingham och Midlands i England.  Arkeologerna från MPRG identifierade flera olika engelska och franska keramiktyper som är relativt ovanliga i Sverige. Några engelska keramiktyper som identifierades i Lödöse var Nottingham, Beverley, developed Stamford, Grimston, Oxford, Oxfordshire, Glochester, Thetford och London ware. Från Frankrike kan Rouen, Andenne, Saintogne och Normandy ware noteras.

  Besöket i Lödöse var till stora delar finansierat av Lennart Hägglunds stiftelse.
 • 2013-07-30
 • Keramiska Studier har flyttat till Höganäs
  Den 1 juli flyttade Keramiska Studier till vackra Kullabygden och företaget finns nu inte långt från Kullaberg och Krapperup i Nyhamnsläge i Höganäs. Det är naturligt för Keramiska Studier att vara placerat i Höganäs där keramiken är en naturlig del av bygden och samtidigt kan företaget vara en del av det historiska arvet. Företaget inryms i en Skånelänga från 1810.
 • 2013-02-12
 • ICP-analyser
  ICP-analyser som syftar till att proveniensbestämma keramik använts allt mer. KKS har utfört en stor rad analyser och databasen med jämförelsematerial växer ständigt. Bland annat har analysmetoden visat sig mycket lämpligt till att identifiera olika medeltida och yngre produktioner i norra Europa. Det har till exempel varit möjligt att separera keramik från Helsingör, Köpenhamn och västra Skåne. De utländska produktionerna har också identifierats.
  Senast har metoden använts på slavisk och skandinavisk keramik från Kaupang i Norge, Ribe i Danmark, Lockarp och Åhus i Sverige, Wolin i Polen och från Gross Strömkendorf i Tyskland. Resultatet är publicerat i en vänbok till Prof. Michael Müller-Wille i Kiel.

2012

 • 2012-04-02
 • Forskningsprojekt kring trattbägarkulturen i norra Mellaneuropa
  Med stöd av Deutsche Forschungsgemeinschaft i Bonn har KKS påbörjat ett forskningsprojekt kring trattbägarkulturen i norra Mellaneuropa. Tradition, teknologi och kommunikation ska utifrån keramikhantverket studeras och KKS roll är att vara behjälplig med olika typer av analyser.
  Projektet genomförs i samarbete med Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung i Wilhemshaven.
 • 2012-01-25
 • Utgrävning av gravfältet i Norje i Blekinge
  Under hösten 2011 har Torbjörn Brorsson varit involverad i utgrävningen av gravfältet i Norje i Blekinge. Utgrävningen sker eftersom Trafikverkat ska bygga en ny sträckning av väg E22 förbi Norje. På platsen har ett gravfält från yngre bronsålder och förromersk järnålder undersökts och på platsen fanns även en gropkeramisk boplats och gravar från stridsyxekultur. Troligtvis har det även funnits trattbägarkeramik på platsen. Torbjörn har tillsammans med humanosteolog Caroline Ahlström Arcini, RAÄ UV Syd, grävt ut nästan 50 urnor och tömt dessa på ben, bronsföremål och jord. Nu vidtar ett digert arbete med att limma samman de mycket trasiga kärlen, som bland annat förstörts av mängder med rottrådar.

2011

 • 2011-07-28
 • Keramiken från gravfältet i Valsgärde i Uppland
  En studie av keramiken från båtgravarna, brandgravarna samt kammargravarna i Valsgärde i Uppland har nyligen avslutats. Studien visade att det fanns främst inhemsk skandinavisk keramik, men i en av båtgravarna påträffades ett kuriskt kärl från nuvarande Lettland (se foto). Detta kärl hade sannolikt satts ned i graven med något innehåll och dess närvaro i graven är mycket intressant. Även rysk Ladoga keramik kan ha funnits i flera av brandgravarna.

  Studien har genomförts tack vare generöst bidrag av Berit Wallenbergs stiftelse.
 • 2011-05-11
 • Intressant fynd från Svanvik på Tjörn
  I samband med registrering av keramik från Bohuslän påträffades ett mycket intressant fynd från Svanvik på Tjörn. Fyndet är en 6,5 cm hög bägare i keramik, som dessutom haft en tydlig fotring. Förebilden till bägaren har varit en bägare i glas och denna typ av fynd har bland annat påträffats i gravar i Danmark, som daterats till romersk järnålder.

  Fyndet gjordes i samband med projektet Stil, kronologi och struktur - keramik i historiska långtidsperspektiv, som genomförs i samarbete med Bohuslän museum. Fyndet lämnades in till Historiska museet på 1800-talet.
 • 2011-03-30
 • Fotbägare från romersk järnålder
  Vid undersökningar av en boplats i Lindängelund utanför Malmö har Riksantikvarieämbetet UV Syd påträffat en näst intill intakt fotbägare. Bägaren påträffades i en brunn, och den har troligtvis lagts ned som ett offer. Torbjörn Brorsson bearbetar just nu keramiken från boplatsen. För den som vill läsa mer om utgrävningen, så kan man gå in på: http://www.uvblogg.se/wordpress/category/lindangelund-malmo/

2010

 • 2010-10-22
 • Ny bok - Doktorsavhandling från universitet i Kiel. Tryckt 2010.
  The Pottery from the Early Medieval Trading site and Cemetery at Groß Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg.
  Forschungen zu Groß Strömkendorf III. Frühmittelalterliche Archäologie zwischen Ostsee und Mittelmeer 1. Römisch-Germanische Kommission. Franfurt A. M.

  This book is an archaeological study involving natural sciences analyses of the ceramic find material from the settlement and the cemetery of the early medieval trading site Groß Strömkendorf, Nordwestmecklenburg. During the 8th and early 9th century Slavs, Scandinavians and Saxons used the place as a trading centre, and the site was most likely identical with the "emporium Reric", mentioned in Frankish Annales. The imported ceramics mainly derive from Scandinavia and the coastal region of the North Sea, but a large amount of sherds also came from the Rhineland and the Eiffel.


  The book is available at Reichert Verlag, Weisbaden.
  http://www.reichertverlag.de/
 • 2010-08-17
 • Hólar och Kolkuós på Island
  KKS är sedan flera år tillbaka engagerat i undersökningar av biskopssätet Hólar på norra Island. Hólar grundades år 1106, men de arkeologiska utgrävningarna har framför allt berört eftermedeltida lämningar. Keramik från flera länder har identifierats. Några av dessa är Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike, England samt Spanien. Ett exempel på tysk keramik är en skärva från ett krus som framställts i Siegburg (se bifogat foto).

  KKS är även ansvarigt för bearbetningen av keramiken från Kolkuós, som ligger några km från Hólar. Kolkuós var en tidigmedeltida handelsstation, med fynd av bland annat skandinavisk keramik, Grimston ware från England samt holländskt och tyskt rödgods.
 • 2010-05-17
 • Sensationellt fynd ur Bohusläns museums samlingar
  I projektet Stil, kronologi och struktur - keramik i historiska långtidsperspektiv (samarbete mellan KKS och Bohusläns museum) har man från ett gravfält i Hallerna i Stenungsund, påträffat en 7 cm hög kopp med knoppar som aldrig tömts från den jord som följde med när man grävde fram den för ett antal år sedan. Koppen kan dateras till tidig vendeltid. Överraskningen blev inte mindre av att man i samband med att koppen tömdes på jord också påträffade en liknande kopp fast mindre, 4 cm hög, som en gång för länge sedan ställdes i den större. Den gravlagda personen hade alltså fått en liten kopp av keramik med sig som gravgåva, med en ännu mindre inuti, vid sin begravning.
 • 2010-03-13
 • KKS hemsida är klar.
 • 2010-03-08
 • KKS har skrivit kontrakt med Köpenhamns Bymuseum om analyser och studie av keramik från Metro-undersökningarna i Köpenhamn.